3M & Saint Paul/Nplooj Ntawv Av

Xeev Minnesota Cov Qhov Nyiaj Qhov Kub thiab Kev Tsim Khoom, thaum yog 3M yog thawj lub npe, hloov los ntawm Ob Lub Chaw Nres Nkoj, MN, rau Dayton's Bluff cov nyob sib ze hauv St. Paul in 1910 thiab tau ua lub hauv paus chaw haujlwm ntawm no mus txog xyoo 1962. Lub tuam txhab tau pib nrog kev tsim cov ntawv xub zeb thiab cov txhaum, thiab tau dhau los ua ib lub tuam txhab tseem ceeb hauv ntiaj teb tsim tawm ntau yam khoom lag luam. 3M kaw ntau yam haujlwm thaum nws nyob ntawm qhov chaw Dayton's Bluff hauv 2009. Qhov kev pab txhais lus hauv lub chaw haujlwm thiab cov chaw pab hauv online tau raug tsim nrog rau kev pab nyiaj los ntawm Saint Paul Lub Chaw Pab txhawm rau pab qhia txog zaj dab neeg ntawd, thiab thaum tau txo qis qee yam rau kev rhuav tshem kev tsim twm keeb kwm ntawm lub chaw haujlwm.


  • Para hacer el recorrido en español, haga clic aquí:

    Español

  • Si aad ugu aragto safarka Soomaali, riix halkan: Soomaali
  • To view this tour in English, click here:

    English


Thooj pob zeb ci ua ceg

Nyob rau lub tswv yim thaum pib Nyob rau hauv lub Beginning ib lub tswv yim. Cov kev loj hlob ntawm 3M los ntawm nws cov coj pib nyob rau hauv 1902 rau ib tug thoob ntiaj teb li yog vim lub zeem muag thiab kev thev zoo. Cov plaub lub tuam txhab muaj…

Khoom muag & Kev ua khoom

3M KEV HLOOV PAUV NTAWM COV KHOOM TXHUAM NTOO Nplaum: Keem kwm ntawm ntaub nplaum Ntaub nplaum thev kub uas tau muab cov nplaum los txuam nrog uas siv los mus pab thaum muaj kev hloov pauv. Lub tuam txhab tau siv kev txawj ntses tsim ua yam ceeb faj…

Khoom muag & Kev ua khoom

3M KEV HLOOV PAUV NTAWM COV KHOOM TXHUAM NTOO Abrasives: Keeb kwm ntawm ntawv txhuam ntoo 3M tau pib tsim ua khoom ib yam, ntawv txhuam ntoo, nyob rau xyoo 1905 nyob rau lub chaw Duluth. Ntawv txhuam ntoo tseem yog thawj yam khoom thaum lub tuam…

Kev Hloov Pauv Tshiab Ntawm Lub Chaw Haujlwm Hauv Saint Paul

“Thermo-Fax”  “Txhua yam ntawm nws tau pib nrog tus neeg sau txhais tes.” Thaum Dr. Carl S. Miller tab tom ua qhov kev tshawb fawb thiab siv tes sau cov ntsiab lus rau nws qhov kawm tiav dov tawj hais txog khes mis hauv neeg lub cev ntawm tsev kawm…

3M & Tsov Rog Zaum II: Cov Tib Neeg

Cov tib neeg ntawm 3M Hauv Lub Xya Hli 3M muaj 3,133 tus neeg ua haujlwm nthuav tawm ntawm 4 lub chaw tsim khoom thiab 13 lub khw thiab chaw ntim khoom. Muaj 1,639 tus neeg ua haujlwm thoob plaws lub chaw tsim khoom hauv Saint Paul, 372 hauv lub chaw…

3M thiab Tsov Rog II: Cov Khoom Lag Luam

Cov Thev 3M Ntau cov khoom 3M tau muab tso rau hauv cov khoom siv tshiab thiab lwm yam uas tau tsim kho ua ib feem ntawm kev pab txhawb tsov rog. Ntau dua 100 hom thev “Scotch” sib txawv tau tsim thiab tso tawm pab rau cov khoom lag luam ua tsov rog.…

3M thiab Lub Zej Zog

3M Lub Zej Zog Koom Nrog “Thaum pab txhawb rau, thiab koom nrog hauv txoj haujlwm hauv zej zog, 3M thiab 3Mployes tau pab txhawb kev ruaj khov hauv lub zej zog txoj kev sib raug zoo. Ntau yam sib txawv ntawm 3M tau txhawb rau ntau lub zej zog uas…

Cov Pojniam Ua Haujlwm Ntawm 3M

Cov Pojniam Ntawm Chaw Haujlwm Cov pojniam tau ua haujlwm ntawm 3M txij li thaum cov xyoo pib thiab tau ua lub luag haujlwm ntau yam nyob hauv ntau lub xyoo thiab ntau txoj haujlwm sib txawv. Xyoo 1916, xyoo uas lub tuam txhab khwv tau thawj cov…

Kev Tau Txais Haujlwm Ntawm 3M

“I Want to Work at 3M” Coob tus neeg ua haujlwm thaum pib hauv 3M, suav nrog William L. McKnight thiab Archibald G. Bush, muaj qhia paub txog “ke lag luam” lossis qhia paub hauv tsev kawm theem siab hauv “mechanic artscov txuj ci kho tshuab.” Thaum…

3M thiab Dag Zog

Ua Haujlwm ntawm Txoj Haujlwm Zoo Dua Cov neeg ua haujlwm tseem ceeb hauv Lub Chaw Tsim Khoom Saint Paul tau ua haujlwm hauv cov tsev tsim khoom thiab tau txais kev them nyiaj xuaj moos. Lub tuam txhab muab cov nqi zog uas muaj kev sib tw thiab ua…

Cov Ncej Txheem thiab Lub Sij Hawm Tsim

Tsim Cov Khoom, Cov Vaj Tse 21 Tus Thawj Pwm Tsav William L. McKnight, ua tus coj los ntawm tus thawj tsim khoom E. M. Johnson, ua tus qhia tsim tawm cov ncej txheem thaum Lub Kaum Hli Xyoo 1939. Cov haujlwm tsim rau William Murphy thiab Tus Tub Lub…

“Kev Khawb Qhov Nyiaj Qhov Kub”

3M sawv cev rau Minnesota Lub Tuam Txhab Ua Qhov Nyiaj Qhov Kub thiab Tsim Khoom. Zam rau kev txwv cov kev pab txhawb rau kev lim kom tshuav tsawg-txog theem uas qis los ntawm Crystal Bay, Minnesota, rau lim xyoo 1904, lub tuam txhab tau ua tiav qhov…

3M, Chav Haujlwm Saib Xyuas Yim Neeg

Ntsib nrog 3Mer thiab koj yuav pom tias nws muaj cov neeg hauv tsev neeg uas ua haujlwm ntawm 3M, yog ib feem ntawm kev ua haujlwm 3M sij hawm ntev. Otto Meissner yogi b tus thawj ua piv txwv. Nyob ntawm 668 Greenbrier, nws tsis muaj ib txoj kev deb…

Thawj Tus Neeg ntawm “Scotch”

“Scotch” thaum yog lub npe lag luam rau 3M cov thev uas ntseeg tias muaj nws thawj lub nyob hauv kev tsis txaus siab hauv lub cev ntawm cov neeg pleev xim uas tau siv 3M cov khauj khaum thev tshiab. Nws tsis muaj qhov txwv rau cov khoom vim tias nws…

“Scotch” Tape rau Rescue nyob ntawm General Gray

Thaum Lub Tsib Hli 5, 1943, Brig. Gen. Carl R. Gray, Jr., tus thawj ntawm Asmeskas Cov Tub Rog tau qhib txoj kev taug rau hauv North Africa, xa ib daim ntawv thov mus rau Thawj Pwm Tsav William L. McKnight: Thov xa “koj Cov Thev Scotch Cellulose,…

Foob Pob: 3M Hais Daws Kev Phom Sij

Nws yog-12 degree F. thaum 8:20 teev sawv ntxov Lub Ob Hli 8, 1951, thaum cov foob pob tawg hauv Lub Tsev Rau Tshooj Tsim Khoom Hav Zoov (Lub Tsev 12). Nws raug puas tsuaj ob tshooj, ua rau nws tsaus ntuj, puas cov thev puas, ua rau pa taws ncho…

Lawv Tau Ua Dab Tsi?

3M tus kws sab laj tau txhim kho nws lub tshuab thiab cov thev naus laus zis xhawm rau txhim kho, tsim khoom thiab muag nws cov khoom lag luam. Txawm li cas los xij, nws tau ua raws li nws cov neeg ua haujlwm kom tau txais cov haujlwm ua. Qee cov…

Qhov 3M Flagpole

Tau nrhuav cov lag hlau sib 66-ko taw ntawm lub ces kaum ntawm Bush thiab Mendota los ntawm lub tsev tswj hwm (Lub Tsev 21) thaum Lub Cuaj Hli 1941. Thaum Lub Kaum Hli 4, 1941, 3M Club cov neeg pab nyiaj tsa tus chij ua kev zoo siab. Tus chij tau ya…

Kev Loj Hlob

Minnesota Lub Tuam Txhab Qhov Nyiaj Qhov Kub thiab Kev Tsim Khoom tau pib loj hlob uas yog muag cov khoom ntawm $1 txoj kev qhia ib zaug xyoo 1903. Nyob hauv thawj xyoo, nws tau pib ntsib teebmeem uas yog lub tuam txhab ntsib kev nyiaj. 3M them nyiaj…

Gita Ghei – Bubblicious, 2014

Bubblicious 2014 Cov khoom siv: las hlau, cov teeb taws duab tshav ntujCov teeb duab tshav ntuj no yog ib yam txuj ci kev ua haujlwm txhawb rau cov duab pom ntawm qhov muag ntawm cov neeg lub cev uas muaj dej ntau tshaj 90% lossis muaj dej ntau dua -…

PHILIP BLACKBURN – Thaj Tsam | Tus Kws Hais Plaub

Thaj Tsam 2015 Cov cuab yeej: Cov nqaj hlau, cov iav tsom nqaj hlau, 3M cov iav tsom, cov tooj liab muab ham qhwv rau, 3M-cov cib pua, cov av pua, cov pua ko taw, cov yas pua, cov zeb. Tus Kws Hais Plaub 2015 Cov cuab yeej: 3M-cov las tsheb ciav…