Keeb kwm ntam 3M

Kev tsim kho ntawm 3M nyob rau luv lav Saint Paul

Los ntawm ib yam khoom los mus ua txhiab yam

3M tau pib muaj nyob rau xyoo 1902 nyob rau ib thaj chaw me me nyob rau sab raum teb lav Minnesota. 3M ntawm lub lav Saint Paul tau loj hlob los raim ua nruab nrab tseem ceeb ntawm cov tuam txhab loj nyob rau xyoo 1910 thiab 1962.

Tau tsim muaj nyob rau xyoo 1902, Lub chaw ua nyiaj kub lav Minnesota thiab tsim ua tuam txhab tsawb nyiaj kub nyob rau ob Harbors, Minnesota.

Nws tau rais los ua ib qho chaw tsim ua ntawv txhuam ntoo nyob rau Duluth xyoo 1905 ua yog Edgar Ober yog tus tsawj hwm teb chaws. Tsawm hais tias thaum ntawv muaj tsim kho teb chaw, thiaj tau tsim muaj lub chaw ua hauj lwm nyob rau Chicago.

Tus nqe peev Lucius P nyob rau lav Saint Paul. Ordway tau them nyiaj kom rov qab muab lub tuam txhab tshem mus rau lub lav Saint Paul nyob rau xyoo 1910.

Lub lav Saint Paul muab kev mus cuag cov khoom zoo dua, cov yuav khoom, thiab lwm yam kev ua lag luam, vim tias muaj tshev ciav hlaus mus los sib cuag tau zoo.

Ordway xaiv ib qho chaw ua nus rau ib sab Chicago, Saint Paul, Minneapolis thiab Omaha kev tshev ciav hlau nyob rau sab Hnub tuaj, nyob ze rau lwm cov tuam txhab ua khoom loj. Chaw nyob thiab kev lag luam nyob sib ze.
 
Cov neeg zej zog muaj kev npaj txhij ntawm kev ua hauj lwm thiab ze rau Ordway lub chaw ua hauj lwm nyob rau plawv nroog Saint Paul yog li nws muaj peev xwm saib xyuas nws tej lag luam loo peev.
 
Ywg William L. McKnight raug ntiav nyob ray xyoo 1907. Ywg Archibald G. Bush raug ntiav nyob rau xyoo 1909. Lawv tau qhia kev txhawb qab kev muag khoom thiab tawm cov kev cai tuav tsawj los mus pab kom cov tuam txhab tau txais txhiaj ntsig zoo. Nws pib them cov nyiaj sib faib ntawm kev ua lag luam rau cov koom ua lag luam ua ke nyob rau xyoo 1916.
 
Ntawv txhuam ntoo tau 3M ntawm thawj cov khoom thiab nws nce yam sai li sai uas yog ib yam lag luam mus tau raug siab heev. Thaum tshooj tsev 47 tau ua tiav nyob rau xyoo 1955, nws yog ib qho ua lag luag loj tshaj plawv nyob rau thoob ntiaj teb.
 
3M tau tiav nyob rau kev tshawb fawb, qhia siab kawm, thiab kawm los ntawm kev ua yuam kev. Thaum lub sib hawn cov ntawv txhuam ntoo poob peev, lub tuam txhab tau pom txog qhov teeb meem thiab tau tsim kho lub chaw tshawb fawb thiab kev kawm. Saib siab rau kev tshawb fawb thiab ntsuam xyuas tag nrho cov tuam txhab thiab nws yog ib qib ntawm kev loj hlob lub tuam txhab.

Images

Map