3M Lub Zej Zog Koom Nrog

“Thaum pab txhawb rau, thiab koom nrog hauv txoj haujlwm hauv zej zog, 3M thiab 3Mployes tau pab txhawb kev ruaj khov hauv lub zej zog txoj kev sib raug zoo. Ntau yam sib txawv ntawm 3M tau txhawb rau ntau lub zej zog uas nws koom ua ib feem, yog txoj haujlwm thiab kev mob siab rau uas 3Mployes nkag mus hauv ntau cov kev pab lossis cov haujlwm yav dhau los no.”  — 3M Lub Tso Suab Nrov, Lub Xya Hli 1953

3Mers Pab Cuam Ntshav

Lub tuam txhab tau teeb tsa kev tso ntshav pub dawb nrog lub koom haum Red Cross. Lub chaw tso ntshav hloov chaw txhawm rau muab kev pab ua ntu zus.

3M thiab Cov Tsev Kawm Theem Siab Hauv Zej Zog

3M tau ua haujlwm nrog cov tsev kawm hauv zej zog xws li Tsev Kawm Theem Siab Johnson thiab Harding txhawm rau ntiav neeg ua haujlwm. Cov tub hluas thiab cov ntshais hluas tuaj yeem ua haujlwm ib tav su thaum tseem kawm hauv tsev kawm, thom qab ntawv hloov ua haujlwm puv hnub tom qab kawm tiav.

3M thiab Kev Ua Tiav Thaum Yau

3M tau muab kev qhia paub rau txoj haujlwm Saint Paul Cov Neeg Ua Tiav Thaum Yau. Txoj haujlwm muab cov kev xyaum ua lag luam thaum yau rau cov tub ntxhais kawm hauv tsev kawm theem siab pab lawv tsim lawv tus kheej qhov kev lag luam.

Images

Map