3M & Tsov Rog Zaum II: Cov Tib Neeg

Cov tib neeg ntawm 3M

Hauv Lub Xya Hli 3M muaj 3,133 tus neeg ua haujlwm nthuav tawm ntawm 4 lub chaw tsim khoom thiab 13 lub khw thiab chaw ntim khoom. Muaj 1,639 tus neeg ua haujlwm thoob plaws lub chaw tsim khoom hauv Saint Paul, 372 hauv lub chaw haujlwm nyob hauv Saint Paul, tiab 143 hauv Saint Paul lub chaw tshawb fawb tsim khoom. Thaum xaus kev ua tsov rog Lub Yim Hli 1945, 3M muaj 7,046 tus neeg ua haujlwm.
 
Raws li ncua sij hawm kev ua tsov rog, thoob plaws 2,000 3M tus neeg ua haujlwm, suav nrog txivneej thiab pojniam, koom nrog Kev Pab Txhawb Cov Tub Rog.
 
Kom ua tau raws li cov khoom siv ua tsov rog, 3M txhawb nws cov neeg ua haujlwm kom coob. Raws li qhov ua tau, nws tau ntiav cov pojniam, cov txivneej laus. Coob tus neeg ua haujlwm ntawm no muaj lawv cov txiv, cov tij laug/cov kwv, thiab cov tub Nyob Tom Tshav Rog. Lawv yuav tsum tau ua haujlwm hloov chaw cov neeg uas mus ua tub rog. Cov pojniam dhau ua ov neeg pab cuam tshuaj ntsas rau thawj zaug xyoo 1942.
 
Lub chaw tsim khoom nyob hauv Saint Paul ua haujlwm peb zeeb 8-xuaj moog, 24 xuaj moos hauv ib hnub, xya hnub hauv ib asthiv. Nqi zog thiab kev ua haujlwm yog ua raws kev tuav tswj hauv tsoomfwv nyob rau lub sij hawm ua tsov rog. Cov nqi zog yuav tsum tau npaj cov neeg ua haujlwm. Lub Koom Haum Tuav Tswj Kev Lag Luam ((C.I.O.) tau teeb tsa xyoo 1944.
 
Lub tuam txhab txhawb cov neeg ua haujlwm kom yuav Ntawv Xaj Them Nyiaj Ua Tsov Rog. Xyoo 1944, 90 feem pua tau koom nrog 10 feem pua ntawm lawv cov nqi zog.
 
Jeanie Steele mus ua haujlwm hauv lub chaw tsim thev tom qab nws tus tub raug sau mus ua tub rog hauv Navy. Nws tau mob siab rau koom nrog hauv kev xaj yuav cov ntawv xaj Them Nyiaj Ua Tsov Rog.

Images

Map