3M KEV HLOOV PAUV NTAWM COV KHOOM TXHUAM NTOO

Abrasives: Keeb kwm ntawm ntawv txhuam ntoo

3M tau pib tsim ua khoom ib yam, ntawv txhuam ntoo, nyob rau xyoo 1905 nyob rau lub chaw Duluth. Ntawv txhuam ntoo tseem yog thawj yam khoom thaum lub tuam txhab tshev mus rau Saint Paul rau xyoo 1910. Qhov tseem ceeb ua ntej tshaj plaws ntawm kev muag khoom rau 3M ntawv txhuam ntoo yog ua rooj tog thiab ua hauj lwm ua siv ntoo thiab tuam txhab ua tshev loj. William L. McKnight, yog thawj tug thawj tswj los tswj kev tuav kev muag khoom, nws tau txais txhiaj ntsig tiav Archibald G. Bush, thiab lwm tus muag khoom saib xyuas neeg ua hauj lwm nyob rau chaw cog xyoob ntoo thiab cov tuam txhab kom pom tias kev ua ntawv txhuam ntoo zoo li cas thiab yuav raug tsim kho ntxiv licas. Teeb meem ntawm txiaj ntsig ntawm ntawv txhuam ntoo ua rau 3M yuav tsum tau tsim thawj lub hoob tshawb fawb thiab txhiaj ntsig ntawm kev tuav tswj ua hauj lwm rau xyoo 1914.

Vuas vov tsev

Vuas vov tsev raug tsim kho loj hloj rau xyoo 1932. Lawv ua los ntawm pob zeb zom thiab tov nrog rau ceramics nyob rau ntau ntau hom xim, uas nws muaj peev xwm nyob rau hauv asphalt kom los mus ua shingles los yog lwm yam khoom vov tsev. BLos ntawm 1947, 3M tau tsim ua vuas vov tsev kom txaus rau 1,200,000 lub tsev.

Tsi-nplua Sab nrauv

3M nthuav tawm qhia “kev ruaj ntseg-mus kaw taw” tiv thaiv tau dej tsi pub-npluab los ntawm kev siv cov khoom rau xyoo 1940. Lawv pab tsim kho muaj tsev ruaj ntseg rau cov tshooj tsev nyob, ntaiv nce, ramps, thiab chaw taug kev, tshawj xeeb tshaj yog cov neeg cov nkau muaj cov nhiav hlau.

KEV TSIM UA KHOOM & TSO KEV YOOJ YIM NTAWM KEV NTHUAV DAV

Abrasives Manufacturing

3M tau tsim ua ntawv txhuam ntoo, “Peb-M-ite” tsho tawv ntaub, thiab “Peb-M-ite Wetordry" ntawv txhuam ntoo nyob rau thwj ob lub tsev nyob rau Saint Paul. Nyob rau 1955, 3M's Maker No. 6 tau tsim muaj nyob rau Lub tsev 47, Uas yog raim los mus yog in qho tsim ua khoom txhuam ntoo loj thooj qab ntuj.
“Peb tug sawv cev ua khoom tshiab koom nrog cov neeg ua hauj lwm ua vaj tsev ntawm 3M’s, tshawb fawb thiab tsim kho neeg ua hauj lwm thiab tsim kho ua khoom ‘Tsho tawv ntaub rau tag kis’.” — 3M Megaphone, Ob hli ntuj 1955

3M KEV MUAG KHOOM NTAWM COV KHOOM TXHUAM NTOO

Txhawb tawm ntawv txhuam ntoo

Tag nhro ntaub txhuam ntoo 3M thiab raug tsim muaj los rau ua lag luam muag thiab siv rau cov ua vaj tsev qoob loo. Tsawb li cas los, lub tuam txhab pib xav ncaj qhas mus rau cov siv khoom yam ntxov nyob rau xyoo 1921. Ntawv txhuam ntoo thiab lwm yam muaj feem xyuam tag nrho ntawm 3M cov khoom muag tawm nyob rau xyoo 1925. Los ntawm xyoo 1949, ntxhib no tsuas yogi b feem tsib ntawm tag nrho 3M uas muag raws li lub tuam txhab tau nthuav dav rau lwm cov khoom. Tsawm li cas los, ntawv txhuam ntoo raug txhawb tawm rau cov yim neeg siv.

Images

Map

900 Bush Ave