3M KEV HLOOV PAUV NTAWM COV KHOOM TXHUAM NTOO

Nplaum: Keem kwm ntawm ntaub nplaum

Ntaub nplaum thev kub uas tau muab cov nplaum los txuam nrog uas siv los mus pab thaum muaj kev hloov pauv. Lub tuam txhab tau siv kev txawj ntses tsim ua yam ceeb faj thiaj txhawb nqa kev tsim ua khoom thawj zaug 3M uas txawv ntawm ntawv txhuam ntoo thiab nplaum. 

Ntaub nplaum Masking

Ntaub nplaum Masking tau tsim loj hloj nyob rau 1925 txhawm rau kev xav tau los mus rau tuam txhab ua tsheb los mus pab tshev cog qoob loos kom tiav. Cov khoom tau muag tawm kiab khw thawj zaug rau 1927 lub npe hom khoom hu ua “Ntaub nplaum.” 

Ntaub nplaum lo Hluav taws xob

Ntaub nplaum lo hluav taws xob raug nthuav tawm paub rau 1929. Cov ntaub nplaum no cov los tsim kho kev loj hlob thiab qhia txog ntau yam ntaub nplaum lo xaim faib thiab muaj cov khoom kho. 

Ntaub npaum tiv thaiv dej

Ntaub nplaum tiv thaiv dej, npe hu ua ntaub nplaum cellophane rau 1948, raug tsim kho los ua ntaub nplaum tiv thaiv dej rau kev siv lo khoom. Tau muag tawm thawj zaug rau 1930, nws yog ib hom ntau npaum nrov koob nrov npe rau kev ua lag luam, chaw ua hauj lwm, thiab siv rau vaj tsev, tshawj xeeb tshaj yog tom qab lub ntaub nplaum dispenser raug tsim kho rau 1937. 

Ntaub nplaum nqus hlau

Thawj lub ntaub npaum nqus hlau kaw suab rau nthuav tawm paub rau 1947. Ntaub nplaum nqus hlau tau ua los ntawm hlau nplaum dawb oxide uc coj los siv lo cov yas txawj txav thaum qab. 

Ntaub nplaum xov

Ntaub nplaum xov raug tsim kho thiab coj loss iv thaum lub sib hawm lub ntiaj teb no ua tsov rog loj II. Cov khoom no coj lost sim kho loj hlob yam ruaj khov kawg nkaus thiab thev zoo.

KEV TSIM UA NTAUB NPLAUM

Muaj ntaub lub tsev tau ua los rau khoom ntaub nplaum thiab tshawb fawm kev yooj yim ntawm kev ua hauj lwm. Thawj zaug ua hauj lwm ua ntaub nplaum tau pi blub tsev 2, ces ho tshem mus rau lub tsev 14 tom qab tau ua xyoo 1929. Lub tsev 20, ua xyoo 1937 thiab 1940, muaj kev ua ntaub nplaum, tau ua nyob rau tshooj saum toj ntawm lub tsev 14, ntxiv nyob rau 1945. Lub tsev 22, 23, thiab 24 tau muab ntxiv ua qhov chaw tshawb fawb ntaub nplaum thiab tau tsim ua rau 1941 thiab 1951.

Dainm iav ntsas

3M cov khoom iav ntsa raug tsim kho los mus ua kev thiab kev loj cov cim paib thiab tej cim kom pom thaum tsaus ntuj. “Scotchlite” Nws ci tswm sim los ntawm daim iav hlaws dais rau sab nraum qab, uas muaj kaus nplaum nrog. Us nws raug qhia tawm paub rau 1938 rau cov kev ntawm zej zog thiab nthuav dav mus rau ntau qhov ntawm cov khoom mus rau pawg tub rog thiab tshav nkoj.

Ntaub thiab khoom ua uh no 

Txoj hauj lwm tshawb fawb txog ntaub nplaum ua rau “Mistlon,” ua los ntawm cov xov, uas yog tau tsim muaj rau xyoo 1937. Nws yog cov khov tshaj plaws uas hloov paub rau ntawv. Lwm cov kev tshawb fawb ntxiv rau cov kab ntawm cov hlab thiab ua cov khoom tawm muag muaj lub npw hu ua “Lacelon” (1948), “Sasheen” (1950), thiab “Decorette” (1951). 

TXHAWB NQA KEV UA NTAUB NPLAUM

“Ntaub nplaum” raug xaiv los ntawm 3M ua yogi b hom lub npe rau ntau ntau hom ntaub nplaum. Kev qhwv khoom tau nthuav tawm paub rau xyoo 1945 nyob rau thaum kawg ntawm tsov rog ntiaj teb II.

Images

Map