Nyob rau lub tswv yim thaum pib

Nyob rau hauv lub Beginning ib lub tswv yim. Cov kev loj hlob ntawm 3M los ntawm nws cov coj pib nyob rau hauv 1902 rau ib tug thoob ntiaj teb li yog vim lub zeem muag thiab kev thev zoo.

Cov plaub lub tuam txhab muaj ib lub zeem muag ntawm kev uas tsuas siv raws li ib tug abrasive mineral, ces txav mus raug ntxhib no los txhuam thaum lub tsuas dag zog ua tsis tau tej yam. Lawv muaj kev thev zoo thiab lub tswv yim peev ntawm Lucius P. Ordway coj lub tuam txhab tsiv mus rau Saint Paul rau zoo dua kev thauj mus los thiab kev lag luam nyob rau hauv 1910.

Tshawb nrhiav txog qhov tseem ceeb rau kev loj hlob

Cov kev loj hlob ntawm lub tuam txhab nyob rau hauv nws cov thawj ob xyoo lawm twb ua los ntawm mas thiab mob siab 3Mers. Thaum lub tuam txhab ntwav txhuam ntoo pib tsis zoo, William L. nov tsa ib cov kev tshawb fawb thiab kev tswj qhov kev pab cuam kom daws tau qhov teeb meem. Cov ob yam tseem ceeb, raws li zoo rau cov neeg xav tau kev pab thiab cov tswv yim, yog cov coj rog qab txoj kev loj hlob ntawm 3M.

Nyob rau 1977, thuam 3M ua koom txoos 75th puag ncig txog, nws kwv yees hais tias txhua txhua cov kev tshawb fawb duas siv txij thaum 1926 (lub xyoo tom qab cov kev taw qhia ntawm masking daim kab xev), coj ntau tshaj li $ 20 nyob rau hauv tag nrho cov muag khoom. Nws kuj kwv yees uas 25 feem pua ​​ntawm txhua xyoo kev muag khoom los ntawm tshiab los yog paub cov khoom ua tswv cuab nyob rau hauv lub yav dhau los tsib lub xyoos.

“Cov neeg, tsis yog do las, tau tsim kho cov khoom tshiab thiab kev txawj ntses tshiab.” — Harry Heltzer, yog tus thawh tswj, 3M tuam txhab, 3M Sourcebook, 1977
"3M cia siab rau cov dej num, lub tswv yim, muaj kev hloov ntse heev, kev txawj, thiab kev rau siab ntawm tag nrho nws cov neeg." — 3M Phauv ntawv qhia txog neeg ua hauj lwm, 1955

Pe ua hauj lwm, Pet sim ua Khoom

Lub tuam txhab ua lag luam hnyav ncawv rau hauv tib neeg tso peev, paub hais tias ua hauj lwm zoo yog cov tseem ceeb rau txoj kev loj hlob thiab ua lag ua luam kev vam meej. Nyiam tsim nyog ua hauj lwm, 3M them kev sib tw nyiaj ua hauj lwm thiab cov nyiaj hli. Nws yog ib tug ntawm cov thawj loj American tuam txhab uas muag kom muaj neeg ua hauj lwm cov kev pab cuam, xws li them nyiaj so lub sij hawm raws li ntev ntawm kev pab cuam. Nws muaj ntawv kho mob thiab lub neej kev tuav pov hwm pib nyob rau hauv lub 1930s. Tsis tas li ntawd nyob rau hauv 1931, ua ntej ntawm tsoom fwv cov kev pab cuam, nws muaj ib daim ntawv ntawm nyiaj poob hauj lwm them nyiaj. Lub tuam txhab thawj cov nyiaj laus txoj kev npaj twb tsa nyob rau hauv 1930, tab sis txiav nrog thaum pib ntawm lub tsoom fwv teb chaws kev ruaj ntseg cov kev pab cuam.

Cov nyiaj laus txoj kev npaj nyob rau hauv 1943, muaj ib tug laus uas muaj hnub nyoog ntawm 65 rau cov txiv neej thiab 60 rau cov poj niam. Lub tuam txhab thawj neeg ua hauj lwm Tshuag-purchase npaj tau muaj nyob rau hauv 1928. Thaum koj npaj tau siv nyob rau hauv 1949, ib feem peb ntawm cov neeg tsim nyog tau txais kos npe li.

Lub tuam txhab xav kom nrog txhawb thiab nrog hloov tsheb, tseeb tias yog qhov zoo tshaj plaws txoj kev uas yuav siv cov txuj ci ntawm nws cov neeg ua hauj lwm. Neeg ua hauj lwm thiab muab siab npuab tau pom tau hais tias los ntawm ib tug txhua xyoo kev pab khoom plig , pib nyob rau hauv 1948.

The Carlton Society raug tsim nyob rau xyoo 1963 kom paub txog 3Mers ntawm kev tshawb fawb, kev hloov pauv, thiab tiav tej kev txawj ntses.

Ua kev zoo sizb ntawm Milestones

Thaum 3M qhib 50 rau 1952, nws muaj ntau yam ua kev zoo siab. Lub tuam txhab tau dim ntawm txoj kev nyua siab thiab tau loj hlob ua ntej yuav raug them cov nyiaj faib ntawm nws cov peev rau xyoo 1916. 3M ntiaj tej tau tsim muaj nyob rau xyoo 1951. A gala koom txoo muaj 11,000 leej ua tau tsim muaj nyob rau Saint Paul Civic Auditorium. Nws li qauv Cavalcade ntawm tsheb los ntawm txhua xyoo caum ntawm 3M lub hav zoov, ua kom tiav nrog zoo, suab paj nruas kev lom zem, thiab seev cev rau lub suab paj nruag ntawm thiab nws orchestra.

Peb xyoo tom ntej, 3M tau tshaj tawm tias nws yuav ua koj tau $3 lav dos las ua tsev sim tshuaj nyob rau sab hnub tuaj ntawm ntug Saint Paul. Qhov no yog pib ntawm 3M nrua nrab.

Ua kev zoo siab koo txoo 75th thiab 100th puag ncig los txog uas saib kev tseem ceeb qi. Txhua twb cim los ntawm ib tug ntawv uas chronicled lub tuam txhab keeb kwm.

Nyob rau 1977, lub tuam txhab muaj neeg ua hauj lwm ntau txog li 80,000 leeg neeg nyob rau 40 lub teb chaw muag tau nyiaj txog $3.5 billion. Rau xyoo 2002, cov leb no khawv yees li 75,000 ua hauj lwm nyob rau 60 lub teb chaw muag khoom tau ntawm $16.3 billion.

Muaj ib qho me me thiab tswm sim ntawm kev ua nyiaj kub ua raug hloov mus deb tshaj tus tau pib’ kev npaum suav thaum pib.

Images

Map