PHILIP BLACKBURN

Thaj Tsam | Tus Kws Hais Plaub

Thaj Tsam 2015

Cov cuab yeej: Cov nqaj hlau, cov iav tsom nqaj hlau, 3M cov iav tsom, cov tooj liab muab ham qhwv rau, 3M-cov cib pua, cov av pua, cov pua ko taw, cov yas pua, cov zeb.

Tus Kws Hais Plaub 2015

Cov cuab yeej: 3M-cov las tsheb ciav hlau, cov taw ntaiv hlau thaib cov ntaiv

Txoj haujlwm ntawm Pab Pawg Tswj Hwm the East Side Arts Council thiab Cov Neeg Tswj Hwm Hauv Saint Paul Port Authority, nrog rau cov kev nqis peev ntxiv los ntawm Lub Koom Haum McKnight Foundation thiab Cheeb Tsam Metropolitan Pab Pawg Saib Xyuas Txuj Ci Txuas Ntxiv kev nqis peev.

#TheScopeAtBeaconBluff
#TheHubAtBeaconBluff

Images

Map