“Kev Khawb Qhov Nyiaj Qhov Kub”

3M sawv cev rau Minnesota Lub Tuam Txhab Ua Qhov Nyiaj Qhov Kub thiab Tsim Khoom. Zam rau kev txwv cov kev pab txhawb rau kev lim kom tshuav tsawg-txog theem uas qis los ntawm Crystal Bay, Minnesota, rau lim xyoo 1904, lub tuam txhab tau ua tiav qhov tsis khawb qhov nyiaj qhov kub. Tsis tas li ntawv xwb, thawj lub npe tseem nyob, txawm hais tias lub tuam txhab tau muaj kev hloov pauv mus rau lub npe 3M xyoo 1960.
 
3M cov neeg ua haujlwm nrog rau kev hu lub tuam txhab tias “Khawb Qhov Nyiaj Qhov Kub.”

Images

Map

900 Bush Avenue, St. Paul