3M & Saint Paul

Keeb kwm ntawm 3M Saint Paul chaw ua hauj lwm thiab tsov rog

1910-1962

3M raug xeeb txawm nyob rau on Saint Paul’s Sab hnub tuaj yuav luag muaj 100 xyoo thiab lub tuam txhab no yog qhov chaws loj nyob rau no txog rau xyoo 1962. Raws li thaum koj mus ntawm lub site ntawm keeb kwm puas ncig ntawm 3M’s, koj yuav pom ntau tsav yam ua qauv rau koj pom uas ras txog lub tuam txhab thiab cov neeg tau ua hauj lwm rau no. Lub tuam txhab txhais lus no tau pab cuam qhia txog keeb kwm ntawm ntawm kev tsim lub tsev puag ncig no.

Lub tuam txhab txhais lus

Keeb kawm ntawm 3M yog rau xa los ntawm ntaub ntau phab los ntawm peb feem, raws li lawv cov ntsiab lus. The panels nthuav los ntawm qhov chaw nyob rau lub hub rau lub site sab qaum teb ntawm Phalen Boulevard, uas yog qhov chaw ntawm 3M lub cov neeg kho tshuab ua hauj lwm.

Cov piv txwv panels pab qhia ib daim duab tawm ntawm thaj chaw thiab cheeb tsam zoo li cas, “muaj dab tsi tshwm sim no, leeg twg tau ua hauj lwm rau no, thiab yuav ua cas 3M haum nthuav dav mus rau lub zej lub zos.” Qhov chaw loj ntawm thematic interpretive panels raug ua rau daim pob zeb moov sib tig rau sab nrauv ntawv lub tsev 42.

Interpretive Panels tso daim duab nthuav dav thiab keemkwm raws li kev loj hlob thiab txhim kho ntawm 3M, nws cov neeg, thiab nws cov khoom nyob rau Saint Paul’s sab hnub tuaj.

Txoj hau kev tsam sim rau cov sob lus tseem ceeb raw li cov pej xeem thiab cov khoom ntawm 3M thiab lawv cov kev sib txheeb ze rau lub zej zog.

Site lus tseeb piav qhia txog kev txaus siab tseeb thiab cov txheej xwm ua muaj feeb rau 3M thiab ib puag ncig lub tsev kawm ntawv lub lav Saint Paul.

Images

Map