Cov Ncej Txheem thiab Lub Sij Hawm Tsim

Tsim Cov Khoom, Cov Vaj Tse 21

Tus Thawj Pwm Tsav William L. McKnight, ua tus coj los ntawm tus thawj tsim khoom E. M. Johnson, ua tus qhia tsim tawm cov ncej txheem thaum Lub Kaum Hli Xyoo 1939.

Cov haujlwm tsim rau William Murphy thiab Tus Tub Lub Tuam Txhab Tsim Ub No. Hnub tau dhau ua ib tus kws tsim khoom ua ntej cov pob zeb raug tsim.


Kev Cog Cov Ncej, Lub Tsev 42

Lub Tsev 42 cov ncej tsev tau txais lub sij hawm loss iv cov piv txwv ntawm 3M cov khoom lag luam, xyoo 1949 lub tuam txhab daim ntawv teev num hauv ib lub xyoo, daim ntawv theej ntawm Lub Tso Suab tshaj ntawv xov xwm, keeb kwm ntawm lub tuam txhab, cov ntawv xov xwm cov as-qhauj ntawm kev nyiag tua Tus Thawj Pom Tsav Harry S. Truman ntau hnub ua ntej, thiab cov duab ntawm Lub Chaw Tsim Khoom Saint Paul.

Images

Map