Kev Tau Txais Haujlwm Ntawm 3M

“I Want to Work at 3M”

Coob tus neeg ua haujlwm thaum pib hauv 3M, suav nrog William L. McKnight thiab Archibald G. Bush, muaj qhia paub txog “ke lag luam” lossis qhia paub hauv tsev kawm theem siab hauv “mechanic artscov txuj ci kho tshuab.”

Thaum William Viervering raug ntiav ua haujlwm xyoo 1916 txhawm rau pab tuav tswj kev tsim khoom tau zoo, nws tau txais kev qhia paub hauv tsev kawm theem siab txog tshuaj khes mis. Nws mus ntawv txhawm rau kom tau kawm khes mis ntawm Tsev Kawm Qeb Siab University of Minnesota tom qab Tsov Rog I.

Richard Carlton, 3M thawj tus neeg ua haujlwm uas tau kawm tiav hauv tsev kawm qeb siab University of Minnesota, tau raug ntiav ua haujlwm xyoo 1921 ua ib tus kws pab ntsuas. Ntawv yog nws lub tswv yim uas qhia tias lub chaw tsim khoom tsis tuaj yeem mus tau deb yog tias tsis muaj kev qhia paub txog cov txuj ci rau cov neeg ua haujlwm. Nws hloov mus deb txog thaum dhau ua tus thawj coj hauv lub tuam txhab, kev ua tiav McKnight xyoo 1949.

Richard Drew, ib tus kws tsim uas khoom uas kawm tsis tiav hauv tsev kawm, tau raug ntiav xyoo 1921 rau hauv chav tshawb fawb. Nws mus rau ntawv txhawm rau txhim kho cov khauj khaum lub thev thiab lub thev nqa ntawm tes.

Lub tuam txhab tau ntiav neeg ua haujlwm tuaj ntawm lub tsev kawm theem siab hauv zej zog. Nws Muab Kev Qhia Paub Txog Neeg Ua Haujlwm-Tus Tswv Ntiav Ua Haujlwm thiab Tau Txais-Sij Hawm Txaus txhaw rau coj cov kws qhia thiab cov kws sab laj hauv chaw haujlwm tuaj rau Lub Chaw Tsim Khoom Hauv Saint Paul yog li lawv tuaj yeem pom lub tuam txhab cov kev ua haujlwm thiab cov kev cai ua ntej. Cov kev lag luam thiab cov kws qhia txuj ci tsim khoom tau txhawb rau cov tub ntxhais kawm hauv cov haujlwm tshwj xeeeb. Qee tus tub ntxhais kawm raug ntiav ua haujlwm thaum lub caij ntuj sov thiab ua haujlwm ib tav su thiab tau txais cov qhab nia kawm rau lawv cov kev qhia paub ua haujlwm.

Cov tsev kawm qeb siab thiab cov tsev kawm siab yog cov chaw pab cuam tseem ceeb ntawm cov neeg ua haujlwm txhawm rau kev tshuaj xyuas thiab cov txuj ci kev ua haujlwm. 3M pab pawg ntiav ua haujlwm tau mus cuag lub tsev kawm tas li.

Vim tias 3M txhawb kev nce qeb rau cov neeg sab hauv, nws kuj tseem tsim kev qhia xyaum ua hauv lub khw muab tshuab xyoo 1949. Nws tso cai cov neeg ua haujlwm hauv qhov kev pab kom ua tiav kev ua tus kws tsim khoom ntawm tes. 3M tau txuas ntxiv muaj kev ruaj khov txog kev qhia paub rau cov neeg ua haujlwm thoob plaws lub tuam txhab.

Images

Map