Kev kav kiab khw 3M & nws cov khoom

TSIM COV DUAB SAIB, QHIA RAU NTIAJ TEB PAUB

3M txhawb nqa yus cov khoom kom mus tau dav rau txhua lub kiab khw thiab siv ntau ntau txoj hauv kev.

Lag luam & khoom lag luam

Tus neeg muag khoom yog thawj tus qhib kev muag khoom ntawm 3M ntawv txhuam ntoo thiab “Three-M-ite” cov khau ncaws ntaub. Ua raws li kev coj ntawm William L. McKnight thiab Archibald G. Bush, lawv tau mus rau chaws ua rooj tog thiab lub chaws ua tshev mus ua kom lwm tus pom lawv cov khoom thiab thov kev txhim kho kom zoo tuaj. Tsim kev xav tawm ntawm Francis Okie, 3M kev tsim kho loj hlob “Wetordry” ntawv txhuam ntoo, lacquers, thiab cov chaw ua tsev. Nws raug kho “Ntaub nplaum” Ntaub nplaum masking, raws li ib feem ntawv kev soj ntsuam tus neeg muag khoom. Ntaub nplaum lo faib fab thiab lwm yam ntaub nplaum muaj li hauv no. Circulars, ntawv nthuav qhia, catalogs, thiab cov khoom pib txwv tau saib kev mob siab muaj peev xwm ntawm tus muag khoom. Lwm yam txaus siab nyob rau 3M cov khoom raug nthuav tawm nyob rau hauv sau xwb tawm ntawm txhua hnub. Kev rau siab ntawm 3M tus tshawb fawb txhawm rau qhi cov khoom tshiab rau neeg yuav khoom tshiab. Piv txwv li, nyob rau xyoo 1946, Cov cw ua vaj tsev lawv pom txoj hau kev tshiab ntawm lawv tus kheej xws li “Ua tus ua khoom nyob rau taj laj,” Tsim kev loj holb ntawm kiab khw rau 3M xws sis tawv. Kev tsim kho kom loj hlob ntawm “Thermo-Fax” Cov kev luam ntawm nyob rau 1949 thiab 1955 los ntawm 3M uas nrhiav kiab khw tshiab ntawm cov khoom ntawm chaw ua hauj lwm. Daim kab xev nqus hlau thiab daim kab xev kaw veideo yog ua los siv rau kev lag luam tab sis raug xa mus rau cov tib neeg siv thiab cov yim neeg siv.

Txhua txhua tus neeg ua hauj lwm muag khoom

3M cov neeg ua hauj lwm yuav tsum paub zoo txog lub tuam txhab cov khoom thiab cov khoom tshiab uas tab tom raug txhim kho. Sob lus nyob rau 3M Muaj xws li “Coob leeg taug kev qhia txog cov khoom ” thiab “cov khoom ntawm 3M tshawb fawb” Yuav tsum muab sob lust seem ceeb hais txog cov khoom. Cov no muaj feem txuam cov ntaub npalum; ntaub nplaum thev kub; nplaub; vuav vov tsev; cov xim nplooj; cov khoom iav ci; khoom luam tawm; ntaub nplaum nqus hlau; cov khoom siv kho hluav taw xob; ntaub xov qhwv khoom npliag; tshuaj fluorochemicals; thiab cov khoom tshwj xeeb—cov khoom uas raug tsim kho los yog tsin ua los ua lwm yam khoom.

Khoom txhem muag

Tsis ntej no tom qab 3M nthuav tawm paub “Wetordry” ntawv txhuam ntoo nyob rau 1921, nws tau tnhuav tawm txog hom phiaj txhem khoom muag nyob rau xov xwm hnub vas xaum tsaus ntuj. Ntawv txhuam ntoo raug qhwv ua kom me me thiab muab tso rau qhov chaws hauv lub thawv xim thiab qhoc chaws cia zoo. “Wetordry” khoom muag rau cov poj niam xws li lauj kaub-thiab-yias nqus huv thiab tsismuaj kab mob li yias hlau thiab tau txais txiaj ntsim dua thiab huv. Tsev neeg ntawv txhuam ntoo ua qauv ntawm Sandy Smooth uas tso tawm kom pom “Xav kom ntawv txhuam ntoo muaj coob leej siv.” Muaj ntau yam ntawm “Ntaub nplaum” ntaub nplaum raug tso tawm kiab khw los ntawm muag khoom qhia thiab muab tso tawm rau cov ntaub ntawv nyeem nrov npe. 3M siv lub tswv yim zoo li cov “Ceg ntoo phooj ywg” los mus txhawb nqa khoom siv ntawm “ntaub nplaum” ntaub nplaum cellophane tau muab ua kev zoo siab rau daim ntawv tsob ntoo Christmas. Xov tooj cua thiab xooj tho lab tav thiab luam tawm kev nthuav dav koo txoos txhua qhov ntawm kev nthuav tawm hom phiaj. Kev ntim Plaid thiab cov ua cim ntawm Scottie tau nthuav tawm paub rau 1945 thiab 1946 txhawm los pab cov khoom ntawm “Ntaub nplaum” kom ntaub nplaum mus tau zoo.

Images

Map