Kev tsim & Kev loj hlob ntawm 3M

900 BUSH AVENUE: LUB TSEV HAIS TIAS KEV TSHAWB FAWB UA

Thawj xyoo nyob rau Saint Paul

Thaum lub tuam txhab ua nyiaj ua kub Minnesota thiab tuam txhab ua khoom tau tshem los ntawm Duluth mus rau Saint Paul xyoo 1910, tag nrho cov tuam txhab cov chaw ua hauj lwm thiab txhua yam khoom tsim ua khoom tau nyob rau ib lub me nyuam tsev me me nyob tom hav zoov uas siv txoj kev tsheb ciav hlau nyob rau lub nroog Dayton's Bluff. Tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm ntawv txhuam ntoo,3M tau nthuav dav tsim ua lub tsev tib ob rau xyoo 1919. Lub chaw ua hauj lwm nyob rau tshooj ob. Kev loj hlob ntawm “Wetordry” ntawv txhuam ntoo nyob rau xyoo 1921 thiab “Ntaub nplaum” ntaub nplaum masking nyob rau xyoo 1925 uas yogi b lub sib hawm loj hlob xim yeem. Lub tsev tib 3 raug tsim ntxiv ua ntawv txhuam ntoo rau xyoo 1923 thiab lub tsev 12 rau kev ua tshuaj sim khoom nyob rau xyoo 1928. Thawj qib ntawm lub tsev 14 raug ua nyob rau txoj kev Fauquier Avenue, sab hnub poob ntawm lub tsev tib 2, rau xyoo 1929 txhawm rau nthuav dav kev yooj yim. Lub tsev 20, sab hnub poob ntawm lub tsev 14, txhawm ntxiv kom muaj peev xwm ntawm kev ua khoom.

Kev loj hlob nyob rau Saint Paul

Raws li muaj khoom ntau raug tsim kho loj hlob thiab tau muag ntau ntxiv, ntau lub chaw ua hauj lwm thiab xav tau chaws tsim tuam txhab ntxiv. Nyob rau xyoo 1937, Tus thawj tswj hwm loj ntawm tuam txhab William L. McKnight tau tshaj tawm ib nrab lab daus las nthuav dav kev pab cuam uas muaj lub tsev 20 tsim ua khoom rau xyoo 1937-1938 thiab Lub tsev 21 uas yog lub chaw ua hauj lwm tshiab tuav tsawj hauj lwm rau xyoo 1939-1940. Lub tsev 22, 23, thiab 24 tau tsim muaj los tshawb fawb ntaub nplaub thiab tsim ua khoom rau xyoo nram qab. Lub tsev 42 tau ua nyob rau xyoo 1950-1951 txhawm rau nthuav dav chaw ua hauj lwm rau cov neeg ua hauj lwm, Fab chaws muag khoom, thiab cov thawj coj txhua feem, raws li kev hloov pauv loj nyob rau xyoo 1948. Raws li 3M tau nthuav dav, nws muaj feem xyuam rau niam txiv pej xeem tej vaj khoom tsev thiab tau muab ib cov tsev ntawm pej xeem tshem txhawm rau xav tau chaws los ua lub tsev 24, pej thuam dej siv, thiab ua chaw nres tsheb.

Los ntawm Saint Paul rais los mus ua ib lub tuam txhab loj thoob qab ntuj

Kev tuav tsawj hwm yog ib qhov nyuab thiab loj rau kev tsim kho ntawm tuam txhab cov kev ntses txhawm rau kev tshawb fawb, tsim kho khoom kom loj hlob, thiab khoom kom zoo. 3M's feem thoob qab ntuj nws kuj yog qhov chaw-loj rau qhov kev nyuab no. Lub tuam txhab loj tau muab tshem mus rau lwm lub tsev tshiab nyob rau 3M nruab nram rau Maplewood rau xyoo 1962. Tab sis nyob rau Saint Paul Plant tseem siv txog rau xyoo 2009.

Images

Map